Villkor

Användarvillkor för djstockholm.se

1. Godkännande av Villkor Genom att gå in och använda djstockholm.se ("Webbplatsen") samtycker du till att följa och vara bunden av dessa Användarvillkor. Om du inte godkänner dessa villkor, vänligen avstå från att använda webbplatsen.

2. Användarregistrering 2.1. För att få tillgång till vissa funktioner på webbplatsen kan du behöva registrera dig för ett konto. Du samtycker till att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information under registreringsprocessen och att uppdatera sådan information för att hålla den korrekt, aktuell och fullständig.2.2. Du är ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten för dina kontouppgifter och för alla aktiviteter som sker under ditt konto. Meddela oss omedelbart om all obehörig användning av ditt konto eller andra säkerhetsbrott.

3. Användning av webbplatsen 3.1. Du samtycker till att använda webbplatsen för lagliga ändamål och på ett sätt som överensstämmer med alla tillämpliga lagar och förordningar.3.2. Du får inte använda webbplatsen på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra våra servrar eller nätverk, eller störa någon annan parts användning och njutning av webbplatsen.

4. Produkter och tjänster 4.1.djstockholm.se erbjuder produkter och tjänster till försäljning på Webbplatsen. Alla köp omfattas av vår integritetspolicy och vår återbetalnings- och returpolicy.4.2. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta produkter eller tjänster utan föregående meddelande.

5. Immateriella rättigheter 5.1. Allt innehåll på Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, grafik, logotyper, bilder och programvara, är djstockholm.se egendom och skyddas av immateriella lagar.5.2. Du får inte reproducera, distribuera, visa eller skapa härledda verk av något innehåll på webbplatsen utan vårt skriftliga tillstånd i förväg.

6. Ansvarsbegränsning 6.1. djstockholm.se ansvarar inte för några direkta, indirekta, tillfälliga, speciella eller följdskador till följd av användning eller oförmåga att använda webbplatsen eller produkter/tjänster som erbjuds.

7. Gällande lag Dessa användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Varje tvist som uppstår under eller i samband med dessa villkor ska vara föremål för exklusiv jurisdiktion för domstolarna i Sverige.

8. Ändringar av Villkor djstockholm.se förbehåller sig rätten att uppdatera eller modifiera dessa Användarvillkor när som helst utan föregående meddelande. Den senaste versionen kommer att publiceras på Webbplatsen.


Återbetalnings- och returpolicy för djstockholm.se

1. Återbetalningspolicy

1.1. Vi strävar efter att tillhandahålla högkvalitativa produkter och tjänster till våra kunder. Om du inte är nöjd med ditt köp kan du vara berättigad till återbetalning.1.2. För att begära återbetalning, vänligen kontakta vårt kundsupportteam på dj@djstockholm.se inom 7 dagar efter att du mottagit din beställning. Inkludera ditt ordernummer, en beskrivning av problemet och eventuell stödjande dokumentation.1.3. Återbetalningar kommer att utfärdas i den ursprungliga betalningsformen, och handläggningstiden kan variera.

2. Returpolicy 2.1. Vi accepterar returer för kvalificerade varor inom [antal] dagar efter köpdatum.2.2. För att initiera en retur, följ dessa steg:Kontakta vårt kundsupportteam på [din kontaktadress] för att få en returauktorisering. Packa varan säkert, inklusive alla originalförpackningar och etiketter.Skicka varan till adressen som tillhandahålls av vår kundsupport lag.2.3. Kunderna står för kostnaden för returfrakten, förutom i de fall returen beror på vårt fel eller en defekt produkt.

3. Berättigande för återbetalningar och returer 3.1. För att vara berättigad till återbetalning eller retur måste varan vara oanvänd, i originalskick och i originalförpackningen.3.2. Vissa artiklar är undantagna från att returneras, t.ex. cd downloads

4. Utbyten 4.1. Vi erbjuder för närvarande inga direkta byten. Om du behöver en annan vara, följ returprocessen och gör en ny beställning.

5. Skadade eller defekta föremål 5.1. Om du får en skadad eller defekt vara, vänligen kontakta vår kundsupport på dj@djstockholm.se så snart som möjligt. Ge detaljerad information och, om möjligt, inkludera fotografier av skadan eller defekten.5.2. Vi kommer att bedöma frågan och ge instruktioner om hur du returnerar varan eller ordnar en ersättning.

6. Ändringar av denna policy 6.1. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller modifiera denna återbetalnings- och returpolicy när som helst. Den senaste versionen kommer att publiceras på vår hemsida.


Sekretesspolicy för djstockholm.se
1. Inledning 1.1. djstockholm.se har åtagit sig att skydda integriteten och säkerheten för dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och avslöjar personlig information när du besöker vår webbplats, gör köp eller interagerar med våra tjänster.

2. Information vi samlar in 2.1. Personlig information: Vi kan samla in och behandla följande typer av personlig information:Kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer)BetalningsinformationBeställningshistorik och preferenserIP-adress, enhetsinformation och webbhistorik 2.2. Cookies ochLiknande tekniker: Vi använder cookies och liknande tekniker för att förbättra din surfupplevelse, analysera användningsmönster och anpassa innehåll. Du kan hantera dina cookie-inställningar genom din webbläsarinställningar.

3. Hur vi använder din information 3.1. Vi använder din personliga information för följande syften: Bearbeta och utföra beställningar Ge kundsupport Anpassa din upplevelse Skicka reklam- och marknadsföringskommunikation med ditt samtycke. Efterleva lagliga skyldigheter

4. Rättslig grund för behandling 4.1. Vi förlitar oss på följande rättsliga grunder för att behandla din personliga information: Fullgörande av ett kontrakt Samtycke Juridiska skyldigheter Legitima intressen

5. Datadelning och avslöjande 5.1. Vi kan komma att dela din personliga information med: Tjänsteleverantörer och tredje parts processorer Juridiska myndigheter och tillsynsmyndigheter Affärspartners och dotterbolag med ditt samtycke

6. Internationella dataöverföringar 6.1. Dina personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vi vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

7. Datalagring 7.1. Vi behåller din personliga information endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs enligt lag.

8. Dina rättigheter 8.1. Du har rätt att: få tillgång till och korrigera din personliga information.BearbetningsobjektRadera din personliga informationBegränsa behandlingenDataportabilitet

9. Säkerhetsåtgärder 9.1. Vi implementerar säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

10. Ändringar av denna integritetspolicy 10.1. Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy för att återspegla förändringar i vår praxis. Den uppdaterade policyn kommer att publiceras på vår hemsida.

11. Kontaktinformation11 Om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på djstockholm.se.


Terms of use for djstockholm.se

1. Acceptance of Terms

By accessing and using djstockholm.se (the "Website"), you agree to comply with and be bound by these Terms of Use. If you do not agree to these terms, please refrain from using the Website.

2. User Registration

2.1. To access certain features of the Website, you may be required to register for an account. You agree to provide accurate, current, and complete information during the registration process and to update such information to keep it accurate, current, and complete.

2.2. You are responsible for maintaining the confidentiality of your account credentials and for all activities that occur under your account. Notify us immediately of any unauthorized use of your account or any other breach of security.

3. Use of the Website

3.1. You agree to use the Website for lawful purposes and in a manner consistent with all applicable laws and regulations.

3.2. You may not use the Website in any manner that could damage, disable, overburden, or impair our servers or networks, or interfere with any other party's use and enjoyment of the Website.

4. Products and Services

4.1.djstockholm.se offers products and services for sale on the Website. All purchases are subject to our Privacy Policy and our Refund and Return Policy.

4.2. We reserve the right to modify or discontinue products or services without notice at any time.

5. Intellectual Property

5.1. All content on the Website, including but not limited to text, graphics, logos, images, and software, is the property of djstockholm.se and is protected by intellectual property laws.

5.2. You may not reproduce, distribute, display, or create derivative works of any content on the Website without our prior written permission.

6. Limitation of Liability

6.1. djstockholm.se shall not be liable for any direct, indirect, incidental, special, or consequential damages resulting from the use or inability to use the Website or products/services offered.

7. Governing Law

These Terms of Use shall be governed by and construed in accordance with the laws of Sweden. Any dispute arising under or in connection with these terms shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts located in Sweden.

8. Changes to Terms

djstockholm.se reserves the right to update or modify these Terms of Use at any time without prior notice. The most current version will be posted on the Website.

Refund and Return Policy for djstockholm.se
1. Refund Policy

1.1. We strive to provide high-quality products and services to our customers. If you are not satisfied with your purchase, you may be eligible for a refund.

1.2. To request a refund, please contact our customer support team at dj@djstockholm.se within 7 days of receiving your order. Include your order number, a description of the issue, and any supporting documentation.

1.3. Refunds will be issued in the original form of payment, and the processing time may vary.

2. Return Policy

2.1. We accept returns for eligible items within [number] days of the purchase date.

2.2. To initiate a return, please follow these steps:

 • Contact our customer support team at [your contact email] to obtain a return authorization.
 • Pack the item securely, including all original packaging and tags.
 • Ship the item to the address provided by our customer support team.

2.3. Customers are responsible for the cost of return shipping, except in cases where the return is due to our error or a defective product.

3. Eligibility for Refunds and Returns

3.1. To be eligible for a refund or return, the item must be unused, in its original condition, and in the original packaging.

3.2. Certain items are exempt from being returned, such as downloads.

4. Exchanges

4.1. We currently do not offer direct exchanges. If you need a different item, please follow the return process and place a new order.

5. Damaged or Defective Items

5.1. If you receive a damaged or defective item, please contact our customer support team at dj@djstockholm.se as soon as possible. Provide detailed information and, if possible, include photographs of the damage or defect.

5.2. We will assess the issue and provide instructions on returning the item or arrange for a replacement.

6. Changes to this Policy

6.1. We reserve the right to update or modify this Refund and Return Policy at any time. The most current version will be posted on our website.Privacy policy for djstockholm.se

1. Introduction

1.1. djstockholm.se is committed to protecting the privacy and security of your personal information. This Privacy Policy explains how we collect, use, and disclose personal information when you visit our website, make purchases, or interact with our services.

2. Information We Collect

2.1. Personal Information: We may collect and process the following types of personal information:

 • Contact details (e.g., name, address, email address, phone number)
 • Payment information
 • Order history and preferences
 • IP address, device information, and browsing history

2.2. Cookies and Similar Technologies: We use cookies and similar technologies to enhance your browsing experience, analyze usage patterns, and personalize content. You can manage your cookie preferences through your browser settings.

3. How We Use Your Information

3.1. We use your personal information for the following purposes:

 • Processing and fulfilling orders
 • Providing customer support
 • Personalizing your experience
 • Sending promotional and marketing communications with your consent
 • Complying with legal obligations

4. Legal Basis for Processing

4.1. We rely on the following legal bases for processing your personal information:

 • Performance of a contract
 • Consent
 • Legal obligations
 • Legitimate interests

5. Data Sharing and Disclosure

5.1. We may share your personal information with:

 • Service providers and third-party processors
 • Legal and regulatory authorities
 • Business partners and affiliates with your consent

6. International Data Transfers

6.1. Your personal information may be transferred to and processed in countries outside the European Economic Area (EEA). We take appropriate measures to ensure your data is treated securely and in accordance with applicable data protection laws.

7. Data Retention

7.1. We retain your personal information only for as long as necessary to fulfill the purposes outlined in this Privacy Policy, unless a longer retention period is required by law.

8. Your Rights

8.1. You have the right to:

 • Access and rectify your personal information
 • Object to processing
 • Erase your personal information
 • Restrict processing
 • Data portability

9. Security Measures

9.1. We implement security measures to protect your personal information from unauthorized access, disclosure, alteration, and destruction.

10. Changes to this Privacy Policy

10.1. We may update this Privacy Policy to reflect changes in our practices. The updated policy will be posted on our website.

11. Contact Information

11.1. If you have any questions about this Privacy Policy or your personal information, please contact us at djstockholm.se.